Oproep Anéla-VIOT-scriptieprijs – deadline inzendingen 19 januari 2024

Het is weer zover: je kan weer masterscripties (van het collegejaar 2022-2023) voor de Anéla/VIOT-scriptieprijs voordragen. Uit de inzendingen selecteert de jury drie laureaten die zonder revisieproces een presentatie mogen geven tijdens de Anéla/VIOT-juniorendag (Radboud Universiteit Nijmegen, 19 april 2024). Op het einde van die dag wordt ook de winnaar bekendgemaakt, die naast de roem een bedrag van €500 ontvangt.

Indiening

Je kan scripties voordragen via een formulier dat op de volgende webpagina te downloaden is:

https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/. Op dat formulier staat ook vermeld welke documenten je zeker moet aanleveren. Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2022-2023 en ook in dat collegejaar aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs goedgekeurd zijn. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is vrijdag 19 januari 2024 (scripties kunnen dus ook nog op die dag worden ingeleverd).

Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die je zelf begeleid hebt, maar het kunnen ook producten zijn die je bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld hebt. Het reglement is te downloaden via https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/ (bij ‘Oproep scriptieprijs 2024’). In principe vragen we de begeleider/indiener van de winnende scriptie om als voorzitter van de volgende jury op te treden.

Om praktische redenen komen alleen Nederlandstalige en Engelstalige scripties in aanmerking (anderstalige scripties mogen ingediend worden indien er een Nederlandse of Engelse vertaling voorhanden is). Aan scripties geschreven voor een researchmaster stellen we andere eisen, omdat de student daaraan meer tijd heeft kunnen besteden.

Beoordeling

Een driekoppige jury beoordeelt de scripties. Bij de samenstelling van de jury streven we naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging: zowel de werkgebieden van Anéla als die van VIOT worden gerepresenteerd, en zowel Belgische als Nederlandse academici zetelen in de jury.

Prijsuitreiking

Uit de aangemelde scripties selecteren we drie genomineerde scripties. De jury maakt vervolgens minimaal vier weken voor de jaarlijkse Anéla/VIOT-juniorendag de namen van de genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden worden vervolgens geacht op de Anéla/VIOT-juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek te houden. Welke scriptie uiteindelijk de scriptieprijs wint, maken we eveneens tijdens de Juniorendag bekend. Die zal op vrijdag 19 april 2024 plaatsvinden, en wel aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Indienen bij Anéla/VIOT-juniorendag

We raden jullie hoe dan ook aan een abstract in te dienen voor een presentatie op de Anéla/VIOT- juniorendag. Zo nemen we abstracts sowieso mee in de beoordeling voor de Juniorendag.

We hopen op veel mooie inzendingen over de volle breedte van de toegepaste taalwetenschap! Voor extra vragen kan je contact opnemen met b.vertommen@uu.nl.

Bram Vertommen en Audrey Rousse-Malpat, secretarissen Anéla/VIOT-scriptieprijs