agenda

Anéla/VIOT Juniorendag 19 april 2024

Op 19 april zal de Anéla/VIOT Juniorendag weer plaatsvinden, ditmaal aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het belooft weer een interessante en leuke dag te worden met o.a. keynote lezingen van Imme Lammertink en Jana Declercq, en onderzoeks- en posterpresentaties van junior onderzoekers uit België en Nederland.
 
Daarnaast organiseren we tijdens de lunchpauze een netwerkevenement waar junior onderzoekers (BA-, MA- en PhD-studenten) de kans krijgen om te netwerken met (meer) ervaren onderzoekers (Postdoc, UD, UHD, HGL, etc.). Voor de ervaren onderzoekers is dit natuurlijk ook een uitgelezen kans om met nieuw talent in contact te komen en nieuwe samenwerkingen aan te gaan.
 
We willen jullie graag aanmoedigen om naar de gehele dag te komen, maar specifiek ook naar het netwerkevenement van 12:50-13:50. Aanmelden kan hier

Call for abstracts Taal-en-tongvalcolloquium 2024: Taal en inclusie

Op 22 november 2024 vindt in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent het jaarlijkse Taal-en-Tongval-symposium plaats. Het thema van deze editie is ‘Taal en inclusie’ en richt zich op empirische benaderingen van de relatie tussen taaldiversiteit en maatschappelijke inclusie.

Sociolinguïsten en toegepaste taalwetenschappers zijn traditioneel geïnteresseerd in de centrale rol van taal in (on)gelijke kansen en toegang tot middelen en voorzieningen. Het toegenomen activisme voor sociale rechtvaardigheid heeft de afgelopen jaren de interesse verder aangewakkerd voor het belang van taal voor de inclusie, emancipatie en participatie van achtergestelde groepen, waaronder etnische minderheden, LGBTQIA+-personen, mensen met een beperking en laaggeletterden.

Talrijke studies hebben aangetoond dat de perceptie van accenten of andere talige signalen van iemands socio-economische, regionale of etnische achtergrond kan leiden tot discriminatie of oneerlijke oordelen, bijvoorbeeld in een rekruteringscontext (Spence et al. 2022). Etnografisch en interactioneel-sociolinguïstisch onderzoek heeft de complexe rol van taal en meertaligheid aangetoond in ‘poortwachtersituaties’ zoals sollicitatiegesprekken (Roberts 2013; Van de Mieroop et al. 2021), medische consulten (Cox & Maryns 2021; van Hest & De Wilde 2021), asielverhoren (Maryns 2006) en onderwijs (Van Avermaet et al. 2018). Experimentele studies hebben de roep om genderinclusief taalgebruik ondersteund (Redl 2021; Sczesny et al. 2016; Vervecken et al. 2015) en de voordelen van eenvoudig taalgebruik aangetoond (Pander Maat & Gravekamp 2022).

Studies over taal en inclusie hebben echter ook aandacht besteed aan spanningen, dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden die kunnen ontstaan. Zo blijken stereotiepe percepties van taalvariatie niet automatisch tot discriminerende oordelen te leiden (Levon 2020; Lybaert et al. 2022). In institutioneel taalbeleid moeten emancipatorische principes vaak worden verzoend met praktische en financiële beperkingen, waardoor volledige inclusie of gelijkheid moeilijk te realiseren kan zijn. De taalstrategieën die worden gepropageerd als inclusief zijn misschien niet voor iedereen begrijpelijk, kunnen onbedoelde uitsluitingseffecten hebben (bijv. het vermijden van seksegerelateerde termen in communicatie over zwangerschap en pasgeborenen, Gribble e.a. 2022), of hebben misschien niet hetzelfde inclusieve potentieel over culturen heen (bijv. het gebruik van ‘person-first language’, Buijsman e.a. 2023). Gezien de sterk gepolitiseerde aard van debatten over inclusiviteit en taal, kan de waarde van empirisch werk over dit onderwerp niet worden onderschat.

We verwelkomen daarom abstracts voor bijdragen van 20 minuten waarin empirische benaderingen van taal en inclusie worden gepresenteerd. De gekozen benadering kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn en de focus kan liggen op het Nederlands of op andere talen.

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • Accent bias
 • Discriminatie op basis van taal
 • De rol van taal in (on)gelijke kansen of (on)gelijke toegang voor minderheidsgroepen in verschillende contexten
 • De ontwikkeling en evolutie van attitudes ten opzichte van taalvariatie en -diversiteit gedurende het hele leven
 • Genderneutraal taalgebruik en andere vormen van inclusief taalgebruik
 • Taalvariatie en meertaligheid in het onderwijs
 • Vertalen en tolken voor gelijke toegang
 • Taaltechnologie als middel voor inclusieve communicatie
 • Laaggeletterdheid en inclusie
 • Gebarentaal en inclusie
 • Dekolonisatie van taal in verschillende soorten discours
 • Methodologische uitdagingen in de studie van taal en inclusie
 • Inclusie in taalkundig onderzoek en taalpedagogie (bijv. diversificatie van datasets en bestudeerde talen)

Keynotes

We verwelkomen dit jaar Erez Levon (University of Bern, thema: accent bias), Henk Pander Maat (Universiteit Utrecht, thema: begrijpelijke taal en leesbaarheid) en Katrijn Maryns (Universiteit Gent, thema: meertaligheid in de asielprocedure) als onze keynotesprekers.

Indienen van abstracts

Abstracts voor presentaties (max. 500 woorden, exclusief referenties) moeten uiterlijk op 15 april 2024 worden ingediend bij taalentongval2024@ugent.be. Vermeld in de e-mail uw naam en affiliatie en die van eventuele coauteurs. Abstracts kunnen in het Nederlands of Engels worden geschreven. Uiterlijk 6 mei 2024 volgt bericht van aanvaarding. Presentaties kunnen in het Nederlands of Engels worden gegeven.

Traditiegetrouw zal er een special issue van Taal & Tongval verschijnen.

Voor meer informatie, zie https://www.taalentongval2024.ugent.be/  

TABU-dag 2024 – Call for abstracts (deadline 1 maart 2024)

TRANSCENDING BORDERS IN LINGUISTIC RESEARCH

The Center for Language and Cognition Groningen is pleased to announce the 44th TABU Dag, which will take place on 13 – 14 June 2024. TABU Dag is an annual international broad linguistics conference which offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research. Under the theme of this year’s conference ‘Transcending borders in linguistic research’, interdisciplinary work and research beyond traditional linguistic boundaries are especially welcome. Graduate students and (post-)doctoral researchers in particular are encouraged to present their work.

We invite abstracts (in English) in any field of linguistics including, but not limited to:

 • syntax and semantics,
 • phonetics and phonology,
 • sociolinguistics,
 • psycholinguistics,
 • developmental linguistics,
 • language acquisition,
 • speech production,
 • discourse and communication,
 • computational linguistics,
 • neurolinguistics.

Abstracts should be no longer than 300 words excluding title, keywords, and references. Abstracts should be submitted via this link. Visit this page for more detailed submission instructions.

Invited speakers:

 • Emily Hofstetter, Linköping University
 • Andrea Ravignani, Sapienza University of Rome
 • Odette Scharenborg, Delft University
 • Martina Wiltschko, Pompeu Fabra University Barcelona

Important dates and information

 • Submission deadline: 1 March 2024.
 • Notification of acceptance/rejection: 1 April 2024.
 • The official language of the conference is English.
 • Abstracts should be submitted via the University of Groningen website.
 • For further information, please visit the TABU Dag website or follow us on X for updates.
 • Conference location: University of Groningen, city center.
 • Contact: tabudag@rug.nl

Oproep Anéla-VIOT-scriptieprijs – deadline inzendingen 19 januari 2024

Het is weer zover: je kan weer masterscripties (van het collegejaar 2022-2023) voor de Anéla/VIOT-scriptieprijs voordragen. Uit de inzendingen selecteert de jury drie laureaten die zonder revisieproces een presentatie mogen geven tijdens de Anéla/VIOT-juniorendag (Radboud Universiteit Nijmegen, 19 april 2024). Op het einde van die dag wordt ook de winnaar bekendgemaakt, die naast de roem een bedrag van €500 ontvangt.

Indiening

Je kan scripties voordragen via een formulier dat op de volgende webpagina te downloaden is:

https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/. Op dat formulier staat ook vermeld welke documenten je zeker moet aanleveren. Voorgedragen scripties moeten geschreven zijn in het collegejaar 2022-2023 en ook in dat collegejaar aan een Nederlands of Belgisch instituut voor hoger onderwijs goedgekeurd zijn. De uiterste inleverdatum voor dit jaar is vrijdag 19 januari 2024 (scripties kunnen dus ook nog op die dag worden ingeleverd).

Ieder Anéla- en/of VIOT-lid kan maximaal twee scripties voordragen. Dat kunnen scripties zijn die je zelf begeleid hebt, maar het kunnen ook producten zijn die je bijvoorbeeld als tweede lezer beoordeeld hebt. Het reglement is te downloaden via https://anela.nl/prijzen/scriptieprijs/ (bij ‘Oproep scriptieprijs 2024’). In principe vragen we de begeleider/indiener van de winnende scriptie om als voorzitter van de volgende jury op te treden.

Om praktische redenen komen alleen Nederlandstalige en Engelstalige scripties in aanmerking (anderstalige scripties mogen ingediend worden indien er een Nederlandse of Engelse vertaling voorhanden is). Aan scripties geschreven voor een researchmaster stellen we andere eisen, omdat de student daaraan meer tijd heeft kunnen besteden.

Beoordeling

Een driekoppige jury beoordeelt de scripties. Bij de samenstelling van de jury streven we naar een zo ruim mogelijke vertegenwoordiging: zowel de werkgebieden van Anéla als die van VIOT worden gerepresenteerd, en zowel Belgische als Nederlandse academici zetelen in de jury.

Prijsuitreiking

Uit de aangemelde scripties selecteren we drie genomineerde scripties. De jury maakt vervolgens minimaal vier weken voor de jaarlijkse Anéla/VIOT-juniorendag de namen van de genomineerden bekend aan het Anéla- en het VIOT-bestuur. De genomineerden worden vervolgens geacht op de Anéla/VIOT-juniorendag een voordracht over hun scriptieonderzoek te houden. Welke scriptie uiteindelijk de scriptieprijs wint, maken we eveneens tijdens de Juniorendag bekend. Die zal op vrijdag 19 april 2024 plaatsvinden, en wel aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Indienen bij Anéla/VIOT-juniorendag

We raden jullie hoe dan ook aan een abstract in te dienen voor een presentatie op de Anéla/VIOT- juniorendag. Zo nemen we abstracts sowieso mee in de beoordeling voor de Juniorendag.

We hopen op veel mooie inzendingen over de volle breedte van de toegepaste taalwetenschap! Voor extra vragen kan je contact opnemen met b.vertommen@uu.nl.

Bram Vertommen en Audrey Rousse-Malpat, secretarissen Anéla/VIOT-scriptieprijs

 

Aankondiging Grote Taaldag 2024 – Call for Papers (deadline 15 december 2023)

De Grote Taaldag is een gezamenlijk initiatief van de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap (AVT), Anéla (Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap) en de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde (LOT). Traditiegetrouw is dit een dag waarop we alle collega’s in Nederland en Vlaanderen weer even kunnen zien en spreken, en waarop we elkaar op de hoogte brengen van actueel onderzoek in de (toegepaste) taalkunde.

De volgende Grote Taaldag vindt plaats op vrijdag 2 februari 2024 aan de Universiteit Utrecht (Drift 21 en 25). We organiseren een zeer gevarieerd programma met lezingen, koffiemomentjes, het jaarlijkse Taalgala, en een inspirerende keynote-duopresentatie met als thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Zoals gebruikelijk worden op het einde van de dag, tijdens het Taalgala, ook de AVT/Anéla-dissertatieprijs en de LOT-populariseringsprijs uitgereikt. Dit jaar brengen we bovendien de winnaars van de LOT-Grote Vragenprijs onder de aandacht en lanceren we feestelijk Nota Bene, het nieuwe tijdschrift van de AVT en de BKL (Belgische Kring voor Linguïstiek).

ABSTRACT INDIENEN VOOR EEN LEZING

Als u AVT- of Anéla-lid bent (of wil worden) en op de Grote Taaldag 2024 graag een lezing wil geven, kunt u tot en met vrijdag 15 december 2023 een samenvatting van maximaal 170 woorden (exclusief referenties) indienen via de website van de AVT.

 • Als u van plan of bereid bent uw lezing in het Engels te houden, kunt u dat aangeven met een Engelse titel en samenvatting in plaats van een Nederlandse.
 • U mag maximaal 2 samenvattingen indienen (1 als eerste auteur, 1 als co-auteur).

Als de ontvangst van uw samenvatting niet online bevestigd wordt, neemt u best contact op met Jenneke van der Wal (g.j.van.der.wal@hum.leidenuniv.nl).

Het programmaboekje (inclusief samenvattingen) zal in januari op de website van de AVT verschijnen en per e-mail verstuurd worden aan alle (op dat moment) geregistreerde deelnemers en alle AVT- en Anéla-leden.

PUBLICATIES

AVT-leden kunnen na de Grote Taaldag een schriftelijke versie van hun lezing indienen voor Nota Bene, een gloednieuw internationaal en peer-reviewed tijdschrift uitgegeven door John Benjamins. Nota Bene heeft een kort publicatietraject: de publicatie verschijnt niet langer dan een half jaar na afronding van de reviewprocedure. Een voordeel is dat iedere publicatie twee jaar na verschijning ‘open access’ toegankelijk is via de website van John Benjamins.

Anéla-leden kunnen een geschreven versie van hun lezing indienen voor The Dutch Journal of Applied Linguistics (DuJAL, volledig open access).

We kijken alvast uit naar jullie bijdrage(s)!

Het organiserend comité van de GTD 2024

Anéla Conferentie 2024 – Call for Abstracts (deadline 10 januari 2024)

Met deze editie (Toegepaste taalwetenschap over grenzen heen) willen we onderzoekers over disciplinaire én landsgrenzen heen samenbrengen. Anéla is er als vereniging voor zowel Belgische als Nederlandse toegepaste taalwetenschappers, en als ontmoetingsplaats voor samenwerkingen tussen universiteiten, regio’s en vakgebieden. Dat willen we met deze editie extra in de kijker zetten. Naast de klassieke presentaties en keynotes zullen er ook enkele uren in het programma gereserveerd worden voor een activiteit rond kennismaken en samenwerkingen opzetten.

De keynotes zullen verzorgd worden door dr. Mieke Vandenbroucke (Universiteit Antwerpen) en dr. Marije Michel (Rijksuniversiteit Groningen).

Praktisch

De 10de Anéla conferentie vindt plaats op donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2024 in locatie Zebrastraat in Gent, België.

Oproep voor bijdragen

Wie wil presenteren zal een abstract van 250 woorden voor een presentatie of poster kunnen insturen, dat anoniem beoordeeld zal worden door 2 reviewers. De oproep voor bijdragen is nu open, de deadline is 15 december 2023. Ga naar de oproep voor bijdragen.

Kosten

De conferentiebijdrage bedraagt:

Voor Anéla-leden:

 • €70 voor wie junior-Anélalid is en één dag (6 of 7 juni) komt;
 • €130 voor wie junior-Anélalid is en twee dagen (6 en 7 juni) komt;
 • €85 voor wie senior-Anélalid is en één dag (6 of 7 juni) komt;
 •  €160 voor wie senior-Anélalid is en twee dagen (6 en 7 juni) komt;

Voor niet-leden:

 • €95 voor wie junior (maar geen Anélalid) is en één dag (6 of 7 juni) komt;
 • €180 voor wie junior (maar geen Anélalid) is en twee dagen (6 en 7 juni) komt;
 • €140 voor wie senior (maar geen Anélalid) is en één dag (6 of 7 juni) komt;
 • €270 voor wie senior (maar geen Anélalid) is en twee dagen (6 en 7 juni) komt;

Wie zich bij inschrijving voor de conferentie graag lid van Anéla wil maken, kan dat uitzonderlijk aan een kortingstarief. Junioren betalen dan voor hun lidmaatschap €15 (in plaats van de gebruikelijke €25) en senioren betalen dan €45 (in plaats van de gebruikelijke €70). Als u zich bij aanmelding voor de conferentie inschrijft als lid, betaalt u gelijk het voordeligere tarief.

Locatie

De conferentie vindt plaats in het congrescentrum Zebrastraat (Zebrastraat 32/001, B-9000 Gent, België).

Deze locatie is eenvoudig te bereiken:

 • met de auto (90 ondergrondse parkeerplaatsen op de congreslocatie zelf (€1 per uur) en 2 parkeergarages in de buurt (€2 per uur);
 • of met het openbaar vervoer (bushalte ‘Gent Leeuwstraat’ op 50 meter van de congreslocatie, met regelmatige busverbindingen vanuit het treinstation Gent-Sint-Pieters).

Het organiserend comité

 • Jana Declercq (Universiteit Antwerpen / University of Antwerp);
 • June Eyckmans (Universiteit Gent / Ghent University);
 • Paz Gonzalez Gonzalez (Universiteit Leiden / Leiden University);
 • Marie Jacobs (Universiteit Gent / Ghent University);
 • Maaike Pulles (NHL Stenden Hogeschool / NHL Stenden University of Applied Sciences);
 • Sofie Verkest (Universiteit Gent / Ghent University);
 • Bram Vertommen (Universiteit Utrecht / Utrecht University).

Contact

Voor alle vragen over de conferentie en/of jullie inzending(en), kunt u de organisatie mailen.

De organisatie van de Anéla Conferentie 2024

Aanmelding VIOT-congres (24-26 januari 2024) geopend

De reviewprocedure voor het VIOT-congres is afgerond. Het belooft een mooi congres te worden met een grote diversiteit aan kwalitatief goede presentaties en sessies. Binnenkort hebben we meer nieuws over de keynotes en plenaire sessies. Op de congreswebsite (www.viot2024.net) is de inschrijving inmiddels geopend. Voor deelnemers die het volle tarief moeten betalen, hebben we tot 15 november een “early bird”-tarief. De reguliere inschrijftermijn loopt tot 17 januari.

Ook staan er op de congreswebsite links naar hotels in de omgeving die een speciaal congrestarief hanteren. Dat speciale tarief geldt tot 13 december.

We kijken ernaar uit om alle collega’s en studenten hier in Twente te zien.

Organisatiecommissie VIOT 2024

Menno de Jong (voorzitter), Joyce Karreman, Alex van der Zeeuw, Wendy Tollenaar, Mirjam Verheggen, Anouk de Jong en Pauline Teppich (secretariële ondersteuning)

Oproep inventariseren onderzoek inclusieve taal

In opdracht van de Taalunie inventariseren we (Sarah Van Hoof en Sofie Decock) wetenschappelijke literatuur rond inclusief taalgebruik met een focus op het Nederlands, gepubliceerd in de afgelopen 15 jaar. Bij inclusief taalgebruik gaat het om taalgebruik dat niemand uitsluit en rekening houdt met alle ontvangers, ongeacht geslacht, genderidentiteit, leeftijd, afkomst, geloof, huidskleur, culturele achtergrond, lichamelijke of verstandelijke beperkingen of opleidingsniveau. Geslacht en genderidentiteit laten we voor deze opdracht buiten beschouwing omdat de Taalunie hierover recent al nieuwe adviezen publiceerde.

We wensen uiteraard zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Vandaar deze oproep:

 • Heb je weet van mensen die recent onderzoek hebben gedaan of momenteel onderzoek doen naar inclusief taalgebruik (of taalgebruik dat net niet inclusief is), bv. collega’s binnen je organisatie?
 • Heb je hier zelf eventueel recent onderzoek naar gedaan, of ben je daar momenteel mee bezig?

Indien ja, dan horen we het graag. Je kan ons meer informatie over dit onderzoek bezorgen door een mail te sturen naar sofie.decock@ugent.be, en wij houden hier dan rekening mee in de inventaris.

Heb je zelf niet meteen een idee, maar vermoed je dat iemand anders ons kan helpen? Aarzel dan niet om deze mail door te sturen naar die persoon in kwestie!

Alvast bedankt voor je medewerking!

Kort verslag van Anéla-VIOT Juniorendag 2023 en uitreiking Anéla-VIOT Scriptieprijs

De Anéla/Viot Juniorendag vond dit jaar op 28 april plaats in Antwerpen, aan de KU Leuven. Het was wederom een groot succes! Dit jaar hadden we een Vlaamse editie. Er waren rond de 65 deelnemers, en junioronderzoekers vanuit heel Vlaanderen en Nederland hielden 18 mondelinge presentaties en 12 posterpresentaties over diverse onderwerpen. Ook werden er twee hele interessante key notes verzorgd door Elke Peters – over het leren van een vreemde taal buiten school (onder andere via games) – en door Ninke Stukker – over het onderscheid tussen register, genre en stijl (en het nut hiervan). De Anéla/VIOT-scriptieprijs werd dit jaar uitgereikt aan Margot Vancauwenbergh (UAntwerpen, maar als scriptiestudente verbonden aan de KU Leuven) voor haar scriptie met de titel Women, Blood and Dangerous Things: A study on the conceptualization of and lexical diversity for menstruation with a focus on metaphorical and metonymic processes. Ook voor de beste posterpresentatie werd zoals vanouds een prijs uitgereikt. Die ging dit jaar naar Lisa-Christine Altendorf (Universität Bonn) voor haar poster met de titel Extramural activities and their relationship with English as a foreign language – Internetese versus standard English? De volgende editie van de Anéla/Viot Juniorendag zal in april 2024 plaatsvinden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. We zien jullie graag daar!